དགོངས་ཚུལ།

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


བོད་དོན་ལས་འགུ་བ་གླིང་ཚ་མ་བུ་སོགས་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གྲོས་ཆོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུུ་དང་གཞིས་བཞུགས་དཔའ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་གླིང་ཚ་ནང་མི་དང་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལ་ཡང གདུང་སེམས་མཉམ་གནང་རོག་ཞུ་ཞུ་ཞུ་ཞུ་ཞུ་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།