choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དྲ་བ་འདི་ཇི་ཙམ་ཀློག་ན་དེ་ཙམ་གྱི་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བ་འགྲོའི་འདུག། ཕྲན་ལ་མཚོན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་པོ་འདུག་་་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་འདུག། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།