choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་གསར་འགོད་པ་སངས་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་གསར་འགྱུར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང་། སླད་མར་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། བོད་རྒྱལ་ལོ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།