choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་སེམས་ཚོར་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ཚོ་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བྱང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆི་ གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའི་སྣ་ཁྲིད་འོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་ནང་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོག་ལ་སྡུག་སྐད་མང་ཙམ་རྒྱགས་ཏེ་སུན་པོ་བཟོ་ཐུབ་ན་འོག་ཅག་གི་སྡུག་སྔལ་ལ་བདག་པོ་ཞིག་རྒྱགས་ཐབས་བྱེད་དགོས་ས་རེད་ད་ལོ་གཞུངས་མང་གཉིས་ནས་སུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆི་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་ན་བོད་གཞུགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་རེ་བ་བཅོལ་པ་བཞིན་ཡག་པོ་ཡོངས་ས་རེད་ལས་འགུལ་རྒྱན་ཆད་མེད་པ་ཞིག་སྤེལ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།