choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


འབོད་སྐུལ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཁམས་ཆབ་མདོ་ནས་ཡིན་པའི་དཔའ་བོ་བསྟན་འཛིན་ཕུ་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་དྭགས་ཕྲུག་གསུམ་དང་། མདོ་སྨད་རྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་དཔའ་མོ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱི་དྭགས་ཕྲུག་བཞི། ཁྱོན་སྡོམ་དྭགས་ཕྲུག་བདུན་དེ་ལ་བོད་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག

འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བུ་ཕྲུག་༤ཡི་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་བ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།