choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


སློབ་ཕྲུག་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱེས་འདུག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིན་པར་མོས་མེད་ཀྱང་། དེ་རྒྱུད་འཛིན་ཆེད་དུ་གསོ་སྐྱོང་གནང་བའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཉམ་ཉེས་ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་འགའ་ཤས་མངོན་ཡོང་གི་འདུག ཁ་སྔོ་ནས་ མི་སུ་རིའི་གཏན་སློབ་ཚགས་ཚུད་མེད་པ་དང་། མ་ཚབ་གྱིས་བུ་མོ་རྣམས་གཟིགས་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྐོར་གྱི་གླེང་གཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་གསར་ཚེས་ ༢ ཕྱི་ཟླ ༢ ཚེས ༢༣ ཉིན་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་གི་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱེས་འདུག དེ་བཞིན་རྡོར་གླིང་གཏན་དུ་སྒྲིགས་འགལ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་འགོ་ཁྱིད་དེ། བུ་རྒན་བདག་གཉིས་ཉེས་བརྡུངས་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་སྨན་ཁང་དུ་ཁུར་དགོས་བྱུང་འདུག ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་ལ་གཞུང་དམངས་ཚང་མས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་མོ་དགོས་པའི་དུས་ལ་སླེབས་འདུག །
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་ཡིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།