དགོངས་ཚུལ།

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


ཁམས་རྫ་སྨད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་འདུག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༢ཚེས་༥ཉིན། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༤ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར། ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁའི་རྫ་སྨད་ཤང་ཐོག་གི་སློབ་གྲྭ་རུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེགས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་འདུག

གསར་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༣ དང་ ༤ ཉིན་གཉིས་ལ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁའི་རྫ་སྨད་དབོན་པོ་གྲོང་པའི་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་རྫ་ཆུ་ཁའི་ཤང་ཁག་ལྔའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་རྫ་སྨད་ཤང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེའི་ཁང་ཐོག རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དར་དམར་ཞིག་འཕྱར་ཡོད་པ་དེ་མར་ཕབ་ཏེ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཞིག་ཡར་བསྒྲེངས་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དམག་དཔུང་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།