choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


མ་ནོར་ལམ་བཟང་།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིར་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ན་བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་དང་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཟིན་བྲིས་ཇི་ལྟར་བཟོ་ཚུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།