choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


གཡོ་རྒྱུ་ཅན་དེ་ཚོ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཨོ་ཤི་རེད་གོ ད་རེས་ཡང་ཧམ་སེམས་ཅན་དེ་ཚོས་གཡོ་རྒྱུའི་རྐང་ལག་བརྐྱང་ས་རྙེད་བྱུང་བ་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།