choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


ལམ་བུའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཟླ་བ་ལས་སྣེ་ནས་ཐོན་པ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉ། ༢༠༡༠ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༥ཉིན། ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་དྲ་གནས་སུ་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། ལམ་བུའི་དུས་དེབ་ཀྱི་གཙོ་སྒྲིག་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་ནི་ད་སྔོན་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གཉན་རོང་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ནང་དུ་ལས་ཀ་གནང་བཞིན་མོད། ཟླ་བ༥ཚེས༤ཉིན་དངོས་སུ་ལས་གནས་ལས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་འདུག

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་ལས་གནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་དོན་རྐྱེན་འགའ་ཡོད་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་འགོ་ཁྲིད་རྒྱ་མི་ཞིག་ཡོད་པས་ནམ་ཡང་མི་རིགས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་དང༌། གཉིས་ནི་ལས་ཁུངས་ནང་གི་རུལ་སུངས་རྣམ་པ་ཞེ་མེར་བ། གསུམ་ནི་རང་དབང་གི་མཁའ་དབུགས་མེད་པར་ནམ་ཡང་ཁ་བྲལ་དང་ཁ་བྲལ་ཞེས་གྱེར་ནས་ལས་གནས་སྲུང་དགོས་པས་རེད། བཞི་ནི་རང་ཉིད་ངོ་མ་ཞིག་དང་བོད་རིགས་ངོ་མ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་བཤད་འདུག

ཁོང་གིས་མི་ལུས་འདི་རིན་ཆེན་ཡིན་ཕྱིར་རང་ཉིད་ངོ་མ་ཞིག་དང་མི་དག་མ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ་མི་རྫུན་མ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ན་ཟུག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་འདུག རྗེས་ཕྱོགས་ནས་ང་ངོ་མ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་ཟེར།

ཡང་ཁོང་གིས་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་ས་འགུལ་སྐབས་པེ་ཅིན་དུ་ལས་འགུལ་ཅུང་ཟད་སྤེལ་ལ་ཕྱིར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་སླེབས་སྐབས་ཁོང་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་འགོ་བརྩམས་རུང་དངུལ་སྒོར་ཞལ་འདེབས་༢༠༠ལས་བརྒལ་ན་ཆབ་སྲིད ་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་མེད་པ་བརྩི་གི་ཡོད་ལ། འུ་ཁྲོན་ས་འགུལ་སྐབས་སུ་སྒོར་༡༠༠༠ཡན་ཞལ་འདེབས་མ་ཕུལ་ན་ཡང་ལང་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་མེད་པ་བརྩི་གི་ཡོད་པ་འདི་དེ་རིང་གི་གནས་ཚུལ་འདིའི་འབྱུང་རྩ་རེད་འདུག ཅེས་གསལ་འདུག

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།