choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


ལོ་ངོ་༥༠༠ཡི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་དགོན་པར་གཏོར་བཤིག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ཟླ་༤ཚེས་༢༣ཉིན། ཁམས་སྐྱེ་དགུ་མདོའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགོན་པ་དེར་ལོ་ངོ་༢༠༠༠ཙམ་གྱི་གདན་སའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། དགོན་ཁང་ཁག་ཅིག་ལོ་ངོ་༥༠༠ཙམ་གྱི་ཡར་སྔོན་དུ་བཞེངས་བསྐྲུན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཀྱང༌། ཐེངས་འདིར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆགས་ཁྲོད་དགོན་ཁང་བརྒྱ་ཆ་༩༠ཙམ་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་ཡོད་འདུག་པ་དང༌། མཆོད་རྟེན་ཡང་མང་པོ་ཞིག་འཐོར་ཞིབ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

སྤྱིར་ཁུལ་དེར་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་བོན་དང་བཅས་པའི་ཁྱོན་དགོན་པ་ཁག་༡༠༠ཡས་མས་དང༌། དགེ་འདུན་པ་གྲངས་༢༥༠༠༠ཙམ་ཡོད་འདུག ཡུལ་ཤུལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགོན་པ་དེ་ནི་ཁུལ་དེའི་དགོན་པ་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང༌། ཁྱོན་དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་༥༠༠ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། ཉེ་ཆར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆགས་ཁྲོད་དགོན་པ་དེའི་དགེ་འདུན་པ་༨ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་གསར་འགོད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས།།

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།