choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


སོག་རྫོང་དུ་བསྐྱར་དུ་བོད་མི་འཇུ་བཟུང།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ཟླ་༣ཚེས་༤ཉིན། ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན། ཟླ་སྔོན་མའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་དུ་ཕ་ཡུལ་ཁམས་སོག་རྫོང་ར་རྟ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་བོད་མི་བཀྲ་ཤིས་རང་ལོ་༢༤ ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འཇུ་བཟུང་བྱེད་དོན་ནི། གློག་ཀླད་དྲ་ཁང་ནང་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་དང། ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རིས་བལྟས་པ་བཅས་ཀྱི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཡོད་འདུག ད་སྐབས་ནག་ཆུའི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལོ་སྔོན་མའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེད་སྐབས་སུ་འཇུས་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་རྒྱལ་སེང་ལ་ད་སྐབས་དུས་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག་གིས་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་གི་ཡོད་ཀྱང། བདུན་རེའི་ནང་དུ་འདྲི་རྩད་ཀྱིས་ཉེས་རྡུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག སྤྱིར་དེང་སང་སོག་རྫོང་ར་རྟ་གྲོང་ཚོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པའི་ཚོགས་འདུ་བཙན་ཚུགས་ཀྱིས་འཚོགས་སུ་བཅུག་པ་སོགས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།

ངག་དབང་ཐར་པས་མཁོ་གཏོང་བྱས།

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།