choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་མང་གི་རེ་འདུན་ལ་དྲག་རྡུང་བྱེད་པ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༤/༠༧/༠༢ཉིན་སྤེལ། འདུག་ཚོད་མ་ཟིན་ཚེ་ས་གནས་དེ་གའི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་སྲིད་སྐོར་ གྱི་འཇིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་པར་རིས་ལས་མཐོང་བ་ལྟར་ན། འགའ་ཤས་སུ་རྨས་སྐྱོན་ཚབ་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པར་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་གཏེར་འདོན་ཚན་པ་ཞིག་གིས་ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་རྫོང་ཡ་མ་ཡུལ་ཚོའི་དམར་སྟག་གྲོང་པའི་གནས་རི་ཞིག་ཏུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་ལམ་གྲོང་པའི་རྒྱབ་རིའི་ངོས་ནས་གཏེར་འདོན་ས་ཚིགས་བར་ལམ་ཁ་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་གཏེར་འདོན་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། ས་གནས་མི་མང་གིས་ལས་གཞི་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་ཀྱང་།  རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དྲག་ཆས་དམག་མི་མང་པོ་འབྱོར་ཏེ་མི་མང་ལ་དྲག་རྡུང་བྱས་ཤིང་མི་མང་པོར་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཏེ་ཁག་ཅིག་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་ ༧ ཙམ་འཛིན་བཟུང་དང་། ད་དུང་འདུག་ཚོད་མ་ཟིན་ཚེ་ས་གནས་དེ་གའི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་སྲིད་སྐོར་གྱི་འཇིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་པར་རིས་ལས་མཐོང་བ་ལྟར་ན། འགའ་ཤས་སུ་རྨས་སྐྱོན་ཚབ་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པར་འདུག

གསར་འགོད་པ། ཆོས་ཉིད།

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།