choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


མདོ་སྟོད་རྟའུར་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་བྱས་འདུག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༤/༠༤/༡༥ཉིན་སྤེལ། དེ་རིང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་རྟའུ་རྫོང་ནས་བོད་མི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་ མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད་འདུག

ཕྱི་ཚེས་༡༥ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་རྟའུ་རྫོང་དུ་བོད་མི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་ཕ་མའི་མིང་། དེ་མིན་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་གསལ་བོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།