བསྔག་བརྗོད།།

པར་མཛོད་ཀྱི་ཁང་བཟང་འདི་ནས།། མཛེས་སྡུགས་ཀྱིབལྟ་མོ་སྣ་ཚོགས།། མཐོང་སྣང་གྱི་མིག་ལ་མཛེས་པ།། ཡིད་སེམས་ཀྱི་བདེ་བའི་གཏེར་ས།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།