རྒྱ་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་དྲ་རྒྱ་གསར་པ།

རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གིས་རྒྱ་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་ཞིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་གཟིགས་ཆོག་ཆོག་རེད་འདུག ཁ་བྱང་འདི་རེད། www.potalapost.com


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།