ལོ་རྒྱུས།

དྲི་བ་དྲིས་ལན། དོགས་གཅོད། སྙན་རྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་སྐོར་རགས་ཙམ་འབྲི་རོགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།