བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བཅར་འདྲི།

དུས་དབང་སྐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ལ་བཅར་འདྲི།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧།༠༡།༠༧ཉིན་སྤེལ། རྡོར་གདན། འདི་ག་གསར་ཁང་གིས་དུས་དབང་སྐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པར་རྒྱ་གར་དང་བོད་མི་གཉིས་མཉམ་སྡོམས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དང་བླངས་བྱེད་མཁན་༢༠༠ཙམ་ཡོད་པར་བརྗོད་སོང་།

དེ་ལས་མང༌།: དུས་དབང་སྐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ལ་བཅར་འདྲི།

   

ཁྱོད་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མགོ་མི་སྒུར་བར་ངོ་ལོག་རྒྱག་དགོས་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧།༠༡།༠༦ཉིན་སྤེལ། དུས་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་བོད་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་འགྲེམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པར་འདི་གསར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་གྱིས་མི་མང་ལ་རོགས་ཕན་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།

དེ་ལས་མང༌།: ཁྱོད་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མགོ་མི་སྒུར་བར་ངོ་ལོག་རྒྱག་དགོས་རེད།

   

བསྒྱུར་རྩོམ་ནི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

འདི་ག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགོད་པས་«རྒྱལ་སྲས་ཆུང་ཆུང»ཞེས་པ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་མཁན་ལ་ཡིག་ཐོག་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་དྲིས་ལན་དག་གཤམ་གསལ་དུ་གཟིགས་རོགས།

དེ་ལས་མང༌།: བསྒྱུར་རྩོམ་ནི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད།

   

བདུན་ཕྲག་བརྒྱའི་ནང་ལ་སྙན་ངག་འགྲན་ཐེངས་བརྒྱར་བུད་པ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༡༠།༠༧ཉིན་སྤེལ། རྨོངས་སེལ་གླིང་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་འདིས་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སྙན་ངག་པ་རྣམས་སུ་དྲ་ངོས་ནས་སྙན་ངག་འགྲན་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཐེངས་བརྒྱ་ལ་ལོན་པའི་མཛད་སྒོ་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཚོགས་སོང་།

དེ་ལས་མང༌།: བདུན་ཕྲག་བརྒྱའི་ནང་ལ་སྙན་ངག་འགྲན་ཐེངས་བརྒྱར་བུད་པ།

   

ཚོགས་པ་འདི་ལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༠༨།༢༦ཉིན་སྤེལ། ཚོགས་པ་འདི་ལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

དེ་ལས་མང༌།: ཚོགས་པ་འདི་ལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

   

གསར་གནས་དེ་ལས་མང་བ།

ཤོག་ངོས། 2 ནས། 11