བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བཅར་འདྲི།

ང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་ལངས་རྒྱུའི་སྤོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༥།༡༠།༠༩ཉིན་སྤེལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་ནས་༢༠༡༦ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་མཆོག་ལ་སྲིད་སྐྱོང་ལང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཕྱག་ལས་དེ་བཞིན་འོས་མི་གཞན་ཚོ་དང་མི་འདྲ་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་གང་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པར་གཤམ་གསལ།

དེ་ལས་མང༌།: ང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་ལངས་རྒྱུའི་སྤོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད།

   

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུཊ་ཀྱི་ལས་བྱེད་གླ་ཆ་རྩམ་པ་བཙོང་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་ས་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༥།༠༩།༢༩ཉིན་སྤེལ། རྩམ་པ་དེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟས་ཤིག་རེད། ངས་རྩམ་པའི་ཐོག་ཚོང་ལས་བྱས་ནས་ལོ་མང་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གླ་ཆ་རྩམ་པ་བཙོང་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་དེ་ང་ལ་ཡོད།

དེ་ལས་མང༌།: བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུཊ་ཀྱི་ལས་བྱེད་གླ་ཆ་རྩམ་པ་བཙོང་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་ས་རེད།

   

གྲཊ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༥།༠༩།༢༡ཉིན་སྤེལ། འདི་ག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་བུད་མེད་གསར་འགོད་པ་རིདྷི་ཁ་Reetikaལ་གསར་འགོད་པ་བྱས་པའི་རིང་གི་མྱོང་ཚོར་དང་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་འཛམ་གླིང་གྲགས་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་མ་འཁོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་ཞིག་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད་པས་གཟིགས་ཞིབ་ཡོད་པ་ཞུ།

དེ་ལས་མང༌།: གྲཊ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

   

བོད་རང་བཙན་གྱི་རྩ་དོན་དེ་བློས་གཏོང་མི་ཉན།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༥།༠༩།༡༧ཉིན་སྤེལ། ང་ཚོའི་མི་ཐོག་འདིའི་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་རང་བཙན་གྱི་རྩ་དོན་དེ་བློས་གཏོང་མི་ཉན་པ་སོང་ཙང༌། དེའི་ཐོག་ལ་མི་མང་གིས་འོས་ཤིག་བླུགས་དགོས་པ་དེ་ཀླུ་མཁར་བྱམས་སྒེར་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ན་ཡང་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས།

དེ་ལས་མང༌།: བོད་རང་བཙན་གྱི་རྩ་དོན་དེ་བློས་གཏོང་མི་ཉན།

བསམ་ཚུལ། (5)
   

འོས་གཞིར་ཡོད་མཁན་ལས་ལྷག་པ་ངས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༥།༠༩།༠༣ཉིན་སྤེལ། འོས་གཞིའི་ནང་ཡོད་མཁན་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ངས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་འདི་ག་གསར་ཁང་ནས་བཅར་འདྲི་ཞུ་སྐབས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

དེ་ལས་མང༌།: འོས་གཞིར་ཡོད་མཁན་ལས་ལྷག་པ་ངས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

བསམ་ཚུལ། (1)
   

གསར་གནས་དེ་ལས་མང་བ།

ཤོག་ངོས། 6 ནས། 11