བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བཅར་འདྲི།

སྐུ་ཕྱྭའི་འགན་འཁུར་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཧུར་ཐག་ཞུ་མུས་ཡིན།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༠༨།༡༩ཉིན་སྤེལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་འགན་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་གི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཧུར་ཐག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

དེ་ལས་མང༌།: སྐུ་ཕྱྭའི་འགན་འཁུར་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཧུར་ཐག་ཞུ་མུས་ཡིན།

   

ཕྲུ་གུ་བཞི་ནས་ལྔ་བར་སྐྱེས་མཁན་ཚོར་བཀག་འགོག་མ་གནང་རོགས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༠༨།༡༢ཉིན་སྤེལ། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཟའ་ཚང་སུ་དང་སུ་ཡིན་ཡང་ཕྲུ་གུ་བཞི་ནས་ལྔ་བར་སྐྱེས་མཁན་ཚོར་བཀག་འགོག་མ་གནང་རོགས། ཕྲུ་གུ་བཙའ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ལས་མང༌།: ཕྲུ་གུ་བཞི་ནས་ལྔ་བར་སྐྱེས་མཁན་ཚོར་བཀག་འགོག་མ་གནང་རོགས།

   

ལག་པའི་སྒང་ལག་པ་བཞག་ནས་བསྡད་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༠༨།༠༢ཉིན་སྤེལ། རྩ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་དེའི་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ལག་པའི་སྒང་ལག་པ་བཞག་ནས་བསྡད་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད་པ་རེད།

དེ་ལས་མང༌།: ལག་པའི་སྒང་ལག་པ་བཞག་ནས་བསྡད་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད།

   

རྒྱ་ནག་གཞུང་སྦོ་ལུག་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཚར་བ་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༠༧།༢༦ཉིན་སྤེལ། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་། མི་འབོར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར་ཡང་བྱེད་སྟངས་སྡུག་ཆགས་རྐྱང་རྐྱང་མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད། དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་ལ་མ་བལྟོས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་སྦོ་ལུག་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཚར་བ་རེད།

དེ་ལས་མང༌།: རྒྱ་ནག་གཞུང་སྦོ་ལུག་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཚར་བ་རེད།

བསམ་ཚུལ། (1)
   

དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དེ་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༦།༠༧།༡༥ཉིན་སྤེལ། དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དེ་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་རེད། རྙོག་གླེང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ས་ཆ་ཉོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་འགོག་རྐྱེན་ཤུགས་ཆེན་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་ལས་མང༌།: དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དེ་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་རེད།

   

གསར་གནས་དེ་ལས་མང་བ།

ཤོག་ངོས། 3 ནས། 11