བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ད་བདེབུངངནུབ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆུང་གྲོགས་རྗེས་དྲན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།