བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ཡི་རངས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མུ་མཐུད་མཇུག་འཁྱོང་གནང་བར་ཞུའོ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།