བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བཟང་གི

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་བཟང་གི ང་ཡང་དེར་དགའ་ཞེན་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་གླུ་མ་ལྷ་སྐྱིད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།