བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

གོང་ས་མཆོག་གི་སྐོར་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ ཟླ་༧ ཚིས་༦ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་འཁྲུང་པ་རེད་ ཁོང་གི་འཛམ་གླིང་འདི་ཡི་མཐོག་ལ་གཞིི་བདེ་ཟོས་པར་རོགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིང་སྐོར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།