བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ཕྱིི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཕྱིའི་རྒྱུད་སྡེ་ཀྲ་ཡ། ཨུ་པ། ཡོ་ག གསུམ་བབ་ཚུལ་ཁ་སེལ་གསུངས་རོ་གནང་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱུད་སྡེ་བཞི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།