བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

སྟོན་པའི་གཏད་རབས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

སྡེ་བཟངདྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་སྐྱབས་འགྲོ་གསུམ་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་གང་དུ་ཡོད་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།