བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

སངས་རྒྱས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

སངས་རྒྱས་ལ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་དང་དེའི་གཏམ་རྒྱུད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།