བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

དུས་གསུམ

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་སྔོན་འཇུག་གི་འཇུག་ཚུམ་འདྲ་མིན་རེ་འདུག་་་་་དེའི་ཐོག་དོགས་པ་སེལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྟགས་འཇུག་གི་དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།