བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་རྩི་ཚུལ་ལ། ནམ་རྒྱུན་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་བ་རྩི་ཡང་། སྐབས་རེ་ལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་གཉེན་བཙན་བརྩིས་པ་ཡང་ཡོད་རེད་ཟེར། དེ་གང་དུ་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སྡོམ་ཚིག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།