བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

དམིགས་ཡུལ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་གི་དཔེ་ཆ་ཡར་རྒྱས་བཏང་གྱི་དེ་རེད་དུས་ཐོག་ནས་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།