བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཁྱོད་རང་གིས་བྲིས་གནང་བས་བརྩོམ་དེ་ངའི་བསམ་ཚུལ་དང་ཧ་ཅང་ཐུན་གྱི་འདུག་སྙིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ།། ང་རང་ཡང་འདི་འདྲ་བའི་བརྩོམ་འབྲི་རྒྱུའི་སེམས་ནང་བསམ་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ལ་ཧ་ཅང་གི་རྨོང་པ་ཞིག་ཡིན་བསྟབས་འདི་འདྲ་བྲིས་རྒྱུའི་སྤོབས་པ་དང་འབྲེལ་འདུག འདི་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོ་ང་ལྟ་བུ་མ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།། །།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།