བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ས་ཟྲའི་ངོ་སྤྲོད་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དེའི་ངོ་སྤྲོས་སྐོར་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།