བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གཞུང་འདི་བོད་བསྒྱུར་བྱས་ཟིན་པ་དཔར་སྐྲུན་གྲུབ་པར་གསལ་བས། ཕྲན་ལ་དགོས་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། ཐོབ་ཐབས་ཡོད་ད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་བསྒྱུར་བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ་པར་བསྐྲུན་བྱས་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།