བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ཤིས་ཚིག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཧ་ཅང་བཟང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཁམས་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།