བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

དབུ་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་གསུང་རོགས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དབུ་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་གསུང་རོགས།

འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་གནས་བརྒྱད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།