བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

དེ་ངོ་མ་ཨེ་ཡིན་ནམ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དེ་ངོ་མ་ཨེ་ཡིན་ནམ། གསལ་ཁ་ཞིག་བཟོ་རོགས།
བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།