བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བསམ་ཚུལ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རྒྱུགས་ཞིབ་པས་གཟབ་ནན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་རེད། མ་གཏོགས།་ནོརབ་མང་པོ་ཡོང་གིས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།