བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

རྩོམ་དེ་བསྐུར་ཡོད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

མཚོ་མོ་ལགས་ཁྱེད་ནས་འབོད་སྐུལ་ལྟར་རྩོམ་དེ་བསྐུར་ཡོད་ན་དེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཞུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།