བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

རང་གི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཕྱིར་དུ་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དྲྭ་ལམ་འདི་ཐོག་ཡོད་པའི་བཀའ་ཆེམས་འདི་ཉིད་ཁུངས་གཟབ་དོན་ལྡན་ཅན་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་པས་ནང་པའི་གྲལ་བཞུགས་པ་མང་པོར་ཕན་ངེས་འདུག་པས་སླར་ཡང་མུ་མཐུད་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་རེ་སྨོན་ཕུལ་བ་མཁྱཻན་ལགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།