བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

སྐད་གསར་བཅད་ཐེངས་གསུམ་པའི་དུས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་སྟེ་ཅུང་ཉུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྐད་གསར་བཅད་ཐེངས་གསུམ་བྱས་པའི་དུས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།