བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བོད་ལུས་ལངས་དགོས་ཆོད་པ་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་ལུས་ལངས་དགོས་ཆོད་པ་རེད་ལ། གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་མི་ཚེའི་ནང་རང་གི་ལས་འགན་དེ་ཡང་བསྒྲུབས་པ་རེད། ཁོང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དངོས་གནས་ཡིན་ཚོད་འདུག ཁོང་གི་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་སྐྱེད་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གློད་གྲོལ་ཐོབ་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བ་ཞིག་གི་དཀའ་སྡུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།