བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

སློབ་སྦྱོང༌།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ལེགས་སོ།

འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མེ་ལོང་མའི་ཉམས་བརྒྱད་ཁོ་ནས་གཞལ་དགོས་དོན་མེད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།