བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

སྣ་ཚོགས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་བཅས་གུས་པ་དེར་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་བར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྟོན་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།