བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་ལས་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དྲང་པོ་བྲིས་འདུག་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ལས་འཕྲོས་པའི་བསམ་ཚུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།