བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

འཕན་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གྲོགས་པོ་ལགས། ངའི་མིང་ལ་སྟག་ཚང་རིག་རྒོད་ཟེར། ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་འདི་ངའི་སྐད་འཕྲིན་tibet-boy11ཐོག་ལ་སྐུར་རོགས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།