བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

འོས་ཆོས་སྐོར།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་ཆོས་སྐོར་ཡོད་ན་དགོས་ངེས་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། " བོད་མིའི་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།