བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

སྲིད་སྐྱོང་གི་སྐུར་པར་མེད་པར་བློ་ཕམ་ཡོད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་ཀྱོ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མེད་པར་བློ་ཕམ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་གདའ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།