བཅར་འདྲི་གསར་ཤོས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

བཅར་འདྲི།

གྲྭ་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཉམ་དུ་ཁ་བརྡ་གློལ་པ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧།༠༦།༡༦ཉིན་སྤེལ། རྒྱ་མིའི་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ས་རུ་ཐོག་མར་ན་ཆེན་གློག་ཁང་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་༧ནང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོང་དཀར་ཆིལ་ལེ་བཏང་བ་རེད། ཅེས་གྲྭ་ཁོང་གིས་བརྗོད་སོང་།

དེ་ལས་མང༌།: གྲྭ་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཉམ་དུ་ཁ་བརྡ་གློལ་པ།

   

བོད་སྐད་ཡིག་གིས་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་མྱོང་བའི་ལམ་ཁ་བཏོད་དགོས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧།༠༢།༠༢ཉིན་སྤེལ། བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་རྣམས་ཝར་ན་སློབ་ཆེན་དུ་ཐད་ཀར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཏེ། ཝར་ནའི་བསྟན་བཅོས་འཛིན་གྲྭ་དང་སློབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭ་མུ་མཐུད་དུ་འདོན་ཐུབ་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་པ་གལ་ཆེན་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

དེ་ལས་མང༌།: བོད་སྐད་ཡིག་གིས་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་མྱོང་བའི་ལམ་ཁ་བཏོད་དགོས།

   

དུས་དབང་སྐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ལ་བཅར་འདྲི།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧།༠༡།༠༧ཉིན་སྤེལ། རྡོར་གདན། འདི་ག་གསར་ཁང་གིས་དུས་དབང་སྐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པར་རྒྱ་གར་དང་བོད་མི་གཉིས་མཉམ་སྡོམས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དང་བླངས་བྱེད་མཁན་༢༠༠ཙམ་ཡོད་པར་བརྗོད་སོང་།

དེ་ལས་མང༌།: དུས་དབང་སྐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ལ་བཅར་འདྲི།

   

ཁྱོད་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མགོ་མི་སྒུར་བར་ངོ་ལོག་རྒྱག་དགོས་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧།༠༡།༠༦ཉིན་སྤེལ། དུས་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་བོད་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་འགྲེམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པར་འདི་གསར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་གྱིས་མི་མང་ལ་རོགས་ཕན་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།

དེ་ལས་མང༌།: ཁྱོད་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མགོ་མི་སྒུར་བར་ངོ་ལོག་རྒྱག་དགོས་རེད།

   

བསྒྱུར་རྩོམ་ནི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

འདི་ག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགོད་པས་«རྒྱལ་སྲས་ཆུང་ཆུང»ཞེས་པ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་མཁན་ལ་ཡིག་ཐོག་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་དྲིས་ལན་དག་གཤམ་གསལ་དུ་གཟིགས་རོགས།

དེ་ལས་མང༌།: བསྒྱུར་རྩོམ་ནི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད།

   

གསར་གནས་དེ་ལས་མང་བ།

ཤོག་ངོས། 1 ནས། 10