དགོངས་ཚུལ།

ཞི་བདེ་དེད་དཔོན་རྣམ་གཉིས། འཛུམ་མདངས་དུང་གི་ཟླ་བ། ཞལ་རས་མཇལ་ཙམ་ཉིད་ནས། རྨོངས་དང་གཉིད་ལས་སངས་སོང༌། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ། སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱ་བཞུགས་རོཌ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཞི་བདེ་དེད་དཔོན་རྣམ་གཉིས། འཛུམ་མདངས་དུང་གི་ཟླ་བ། ཞལ་རས་མཇལ་ཙམ་ཉིད་ནས། རྨོངས་དང་གཉིད་ལས་སངས་སོང༌། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ། སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱ་བཞུགས་རོཌ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།