རང་དོན་ཆེད་དུ་གཞན་དོན་རྒྱབ་ལ་གཡུཌ། ཕྱི་རུ་ངོམ་དུས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་ན་ཡང༌། གཟི་བརྗིད་ཁོཌ་སྟོང་ཆཌ་པ་ཡིད་སེམས་སྐྱོ། དཔའ་རྒོད་ངར་མའི་དེ་དོན་ཐུགས་བཅིངས་ནས། དཔའ་རྟཌ་ངོམ་བཞིན་གླིང་བཞི་འགྲིམ་པའི་ཚེ། བདུད་ནག་ཀླ་ཀློའི་སྙིང་རྩ་མདར་བཞིན་དུ། གླིང་བཞིའི་ཉི་མ་ལག་པའི་འགེབས་

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རང་དོན་ཆེད་དུ་གཞན་དོན་རྒྱབ་ལ་གཡུཌ། ཕྱི་རུ་ངོམ་དུས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་ན་ཡང༌། གཟི་བརྗིད་ཁོཌ་སྟོང་ཆཌ་པ་ཡིད་སེམས་སྐྱོ། དཔའ་རྒོད་ངར་མའི་དེ་དོན་ཐུགས་བཅིངས་ནས། དཔའ་རྟཌ་ངོམ་བཞིན་གླིང་བཞི་འགྲིམ་པའི་ཚེ། བདུད་ནག་ཀླ་ཀློའི་སྙིང་རྩ་མདར་བཞིན་དུ། གླིང་བཞིའི་ཉི་མ་ལག་པའི་འགེབས་པར་བྱས། སྣང་གནས་འདི་ལ་སྐར་ཚོགས་འཚར་བའི་རྒྱུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།